4. - Mechanický a biologický čas 05.10.2015 10:52

03.01.2021

4. - Mechanický a biologický čas

05.10.2015 10:52

Posunutí času atomových hodin o jednu sekundu:
Jistě jste si všimli, že se minulý rok čas prodloužil. Nejen, že měl 366dní(přestupný), ale byla mu také přidána i jedna sekunda navíc! Zajímavé jistě je, že úprava byla nutná právě díky ZPOŽDĚNÍ Země(začala se otáčet pomaleji), ale také díky jinému postavení hvězd, než měly být...To samo o sobě říká, že máme sice prostředky, jak měřit přesný čas, ale nejsou ovlivněny rotací země, takže dochází ke špatnému měření. Jelikož vztažná soustava atomových hodin je podřadnou vztažnou soustavou Země a počítá čas uvnitř sebe, nikoli však čas na Zemi. Pokud chceme dosáhnout opravdu přesného měření, tak musí být hodiny ovlivněny všemi vlivy vztažné soustavy, ve které se nacházíme(na Zemi), a které ovlivňují čas. Především slunečním svitem, jež je pro určení dne i noci pro život na Zemi nejdůležitější...

Domnívám se, že toto zpomalení způsobil i docela velký meteorit, který dopadl letos na Zemi. Není to jediný důvod zpomalení. Další důvod je přibližování Země i ostatních planet ke slunci a tudíž i k vzájemnému většímu působení magnetického pole v celé soustavě, což má za následek pohyb magnetického pólu Země. Jelikož tedy došlo ke zpomalení rotace, tak muselo také dojít ke změně přitažlivosti, která je touto rotací vytvářená.
Z toho všeho lze tedy vyvodit, že podsoustava atomových hodin se přizpůsobila jak gravitaci, tak i změně magnetických polí, ale nepřizpůsobila se otáčení země. Takže se buď spokojíme s "mrtvými" hodinami(atomovými), které budou odpočítávat čas dle dějů uvnitř nich(v jejich vztažné soustavě) nebo se vrátíme zpět k "živým" hodinám(slunečním), jež jsou součástí vztažné soustavy Země a nikoli podsoustavou.Jak je vidno, tak sama příroda nám ukazuje zásadní rozdíl v chápání času:
Pro "uzavřenou" soustavu, kde světlo působí stále stejně, platí jiný čas, než pro soustavu "otevřenou", na kterou světlo působí různě. Jde tedy o dvoje hodiny. Jedny jsou "mechanické"(s přesně nastaveným rytmem světla) a druhé "biologické"(ovlivněné momentálním působením světla a tmy). Mechanický čas tedy běží dle toho, kdy byla tato soustava oddělena od probíhající, nadřazené soustavy a stala se podsoustavou. Což vyjadřuje A.E. v STR. Avšak biologický čas se odvíjí právě od ZMĚNY světla a tmy v jakékoli soustavě! Z toho vyplývá, že délka života závisí na počtu změn světla(bdění) a tmy(spánku), nikoli na mechanickém času. Můžeme tedy říci, že život buňky v těle závisí na momentálním rytmu dne a noci. Pokud se tento rytmus prodlouží, tak budou buňky produkovat buňky s delší životností a tudíž dojde ke zpomalení stárnutí... Nicméně je to jen část tohoto, jak nestárnout.Rezonance světla a hmoty:
světlo je elmag. vlnění a šíření vln závisí na hustotě prostoru, ve kterém se tyto vlny šíří, ale nepřímo ovlivňuje prostor kolem sebe... Zopakujme si, co jsme si pověděli o černé díře: "Světlo mizí v černé díře, to je sice pravda, ale to "pohlcení" zároveň předá "energii" této černé díře tím, že ji rozkmitá ještě více/méně v závislosti na vzájemném kmitočtu, takže vše, co do této černé díry spadne ji zvětší/zmenší úměrně tomu, jaká je vibrace této hmoty/záření těsně před střetem s černou dírou... avšak zvětšení/zmenšení této díry se bude rovnat násobku vibrace dané hmoty/záření, což má za následek skokové zvětšení/zmenšení této černé díry a také relativně skokovou vibraci na okolní vztažné soustavy... Můžeme tedy říct, že černá díra(postupem času) pohltí vše, co má nižší vibraci než ona sama, ale dá se zničit vibrací několikanásobně vyšší..."Z toho můžete vidět, že záleží na ROZDÍLU kmitočtu mezi světlem a hmotou. Hodiny soustavy se o něco zrychlí, zbytek se buď vyzáří do okolí nebo se přemění na VNITŘNÍ ENERGII a další působení světla už nebude tak velké, jako to úplně první. Postupem času dojde k vyrovnání kmitočtu světla s vnitřním časem hmoty... Je zde ale jeden "malej" problém, při každé harmonické rezonanci dojde ve hmotě k přeměně na vyšší(odolnější) řád. Jelikož světlo s hmotou budou v rezonanci, tak se část hmoty rozpadne a zůstane jen čistá energie...Hmota v prostoru bez pohybu nestárne, ona prostě jen je. Teprve až s vibracemi okolních soustav dochází k jejímu stárnutí... ovšem je rozdíl mezi "živou" a "mrtvou" hmotou. Závisí to na skupenství hmoty a tedy na hustotě látky. Ona ta vibrace sice zrychlí vnitřní hodiny, ale díky předané energii dojde k tvorbě NOVÝCH podsoustav, což jsou u člověka buňky. Tvorba buněk probíhá úplně stejně, jak je vysvětleno na kouli a vzniku vesmíru, jen s menší intenzitou a menší odolností "ochranného" obalu.
V dne se veškeré procesy v těle člověka zrychlují a přizpůsobují své vibrace vibraci světelného paprsku. V noci se zase zpomalují a vrací k "vnitřním" hodinám... Stárnutí je tedy způsobeno změnou vibrace vnitřních hodin. Pokud světlu bude člověk stále vystaven, tak nakonec dojde k tomu, že se vibrace v těle srovnají s vlnovou délkou světla a proces stárnutí se zastaví, ale nelze to dělat skokově(stálé světlo), nýbrž postupně zkracovat tmu a prodlužovat den, aby nedošlo k narušení vazeb... Navíc to není jediný důvod, proč stárneme, je tu ještě magnetické pole Země a především mentální gravitace, která zásadním způsobem způsobuje stárnutí a další věci s tím spojené, včetně vody... Ono to nestárnutí není ze začátku vůbec jednoduché a navíc může být i smrtelné, pokud si POSTUPNĚ nezvykáta na jednotlivé změny, které se v těle odehrávají!!!Tohle se dosti často využívá ve výzvědných službách, kde vás strčí do cely a jen světlo nad vámi určuje, kdy je den a kdy noc. Bez hodinek jste nahraní. Tělo se tomu rytmu(střídání světla a tmy) přizpůsobí a přizpůsobí se i veškeré procesy v těle... Což mohu potvrdit i na sobě, den má pro mě v současnosti caa 36h, kdy 24h bdím a caa 12h věnuji spánku...Dle vlastních zkušeností mohu říci, že "náhlé" bdění je velmi nebezpečné!!! Po překročení hranice 72h(3dny) bdění se procesy začnou rapidně zpomalovat. Dochází k první prudké reakci těla na nezvyklý rytmus, dokonce i diletaci času, kdy už máte vidiny, halucinace(?) a občas vidíte i zpomaleně vše, co se kolem vás děje. Vyčerpanost je obrovská, ale je to jen dočasné. Během 1-3h se vrátí vše zas do normálu, včetně nabytí energie. Je to až neuvěřitelné, ale člověk ze sebe dokonce tu energii vyzařuje do okolí. Není to jen pocit vnitřního tepla, ale skutečné teplo. Jelikož teplota těla se sníží(něco jako hibernace organismu) a přebytek vyzařujete ven... Jakmile se dostanete k hranici 168h(7dní) bdění, tak je tato vyčerpanost ještě větší a trvá caa 5-7h... Zajímavé je, že celý organismus si dokáže vůbec na něco takového náhlého zvyknout a vyrovnat se s tím, včetně toho, že máte stále otevřené oči. Tohle vše lze pouze za určitých, přesně stavonených, podmínek!!! Nezkoušejte to tímto způsobem, je to životu nebezpečné!!!Jistě jste slyšeli, že se stárnutí dá zpomalit tlukotem srdce, pravděpodobně od některých jogínů, či mnichů, ale s tím tlukotem srdce to také není tak jednoduché... Jsou dvě cesty, kterémi se můžete vydat: První, kde zpomalíte procesy v těle, ale přesto dochází ke stárnutí a druhá, která vede k věčnosti, lépe řečeno k regeneraci buněk jako např. u mloka. Navíc to zpomalení u jogínu není jen tak, je třeba to také trénovat, aby srdce získalo větší výtlak při nízkém tepu... Co jsem viděl, tak se dá "skoro" zastavit... 1tep za hodinu... ale přitom stále bije, jen jeho výtlak je větší!Viděli jste už někdy umírat člověka? Smrt není vůbec příjemná a umíráte někdy i víc jak den a to při plném vědomí. Odcházíte na věčnost a to doslova... Postupně vám odchází všechny buňky v těle, začíná to u noh, rukou i uší atd., ale co je zajímavé, postupuje to rozdílnou rychlostí. Tzn. že když ti odumře polovina ucha, tak ti také odumře polovina noh i polovina ruk... Přitom tep srdce je stejný... Mozek stále řídí tuto sebedestrukci tím, že přestává vydávat signály do příslušných center. Tzn. že nevysílá elmag. vlny, které způsobují kmitání a tím i tvorbu buněk(podsoustav). Je to to samé, jako se světlem, taky jde o elmag.vlny a podsoustavy...


Více zde: https://svetlonos.webnode.cz/news/a4-mechanicky-a-biologicky-cas/
Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.