ZVUKY VESM9RU

COVID JE TU!!!

Astral Vega - Chilling (feat. Oberhon)

Léčivá hudba! FREEDOM!
OTESTOV8NO A POSL8NO DO VESM9RU PO KOLE4KU? V3E NAPROSTO V PO58DKU_ M"6ETE VYS9LAT

AKTU8LN9 4AS

07:24-07:25

ČINNOSTI

KLID!

SOUD Začíná

Nikdo není bez viny, dokonce ani já ne. Je třeba si uvědomit


V3E PRO FREEDOM!

2. - Vibrace

05.10.2015 10:43

"TEĎ existuje v kterýkoli okamžik pro jakoukoliv částici! Ale pro vzájemný pohyb těchto soustav, prípadně pohyb mezi soustavami, ve kterých jsou tyto částice, čas existuje!."To je na tom to "nejhorší"... čas vzniká až s pohybem, tam kde není pohyb, tak tam se čas zastavil. Dá se říci, že čas i pohyb je vlastně jen iluze. Aby se člověk mohl pohnout z místa, tak musí rozkmitat nejen svoji vztažnou soustavu, ale i tu, která je tam, kam se chce přemístit. Jakmile se přemístíte do té druhé soustavy, tak kmitání v té první ustane. Jistě víte, že i v pevných látkách je stále pohyb... Aby jste mohli proniknout do pevné látky, tak buď rozkmitáte ji samotnou na vyšší frekvenci(vrtání) a látka se rozpadne(přeruší se elmag. vazby díky opačnému/vyššímu kmitočtu) nebo rozkmitáte sebe na vyšší/nižší frekvenci a "projdeš zdí"... Tady už působí elmag. pole, které vyzařuje každá látka...Teď se dívám, že jsem to kmitání vysvětlil ne zcela přesně... takže pro vysvětlení nám pomůže příklad se sklenicí. Pokud chceme sklenici jakýmkoli způsobem rozbít, tak musíme vztažné soustavy kolem ní dostat do rezonance se vztažnou soustavou sklenice. Takže ji buď provrtáme(vrtání způsobuje vibrace v každém prostoru, který má kladnou hustotu) nebo ji rozbijeme zvukem. To rozbití se povede jen tehdy, když vibrace na předmět budou vyšší než vibrace ve vlastním předmětu. Což je princip drcení kamenů v těle člověka ultrazvukem. Z čehož zase vyplývá, že všechen pohyb závisí také na zvuku, tedy na vlnové délce kmitočtu způsobené vnitřním pohybem soustavy a pohybem(vnitřním kmitočtem) soustavy, kam se chceme přemístit. Je tedy jedno, zda se jedná o elmag. pole mezi částicemi nebo o elmag. záření, které tyto částice vyzařují...Tohle je pro nás zatím asi ta největší hádanka... Jelikož v každé hmotě je pohyb. Uvedu opět příklad, tentokrát s atomem Vodíku, jelikož je základem všech prvků. Vodík je složen z jádra(jednoho protonu) a z obalu(jednoho elektronu). Elektron je záporně nabitá částice, která obíhá kolem jádra vlivem působení elmag(?). sil uvnitř jádra. Jenže tato dráha není kruhová, nýbrž eliptická vlivem vnitřního složení protonu. Nevím, jak daleko v tomto směru věda postoupila, tak se budu držet toho, co vím a použiji kvarky. Dle této teorie je proton(+e) složen ze dvou kladně nabytých kvarků(+2/3e+2/3e) a jednoho záporně nabytého(-1/3e). Jelikož je elektron záporně nabit(-e), tak dochází ke stejnému efektu jako u komety a vytváří se eliptická dráha. Tady to teprve začíná být zajímavé. Pokud by proton byl v klidu, tak nám elektron uletí, takže i proton se musí nějakým způsobem otáčet, aby kladně nabyté kvarky přitáhly elektron a zároveň nedošlo ke kolizi, když už bude blízko. Otáčením jak elektronu i protonu v ose vzniká jejich vlastní gravitační pole, které je zároveň ovlivněno elemag. polem, které vytváří obě tyto částice mezi sebou díky el. přitažlivosti a opačnému náboji. Jakmile tedy jedna z těchto částic ztratí vlastní gravitační a elmag. pole dojde k jejich střetu a k zániku prvku. Jenže je tu ještě zákon akce a reakce a zákon zachování energie... Takže když se tyto čtyři částice střetnou, tak se Vodík doslova zhroutí sám do sebe a přestane existovat elmag.pole. (+e-e=0), ale dojde k vytvoření neutronu(+2/3e-1/3e-1/3e=0), který jak vidíme je složen ze dvou záporných a jednoho kladného kvarku, což je základ vlastního prostoru s vastní nulovou gravitací. Zároveň dojde při srážce těchto čtyř částic k přeměně kinetické energie na záření. Toto záření získá vlnovou délku, jež je rozdílem mezi gravitačním a elmag. polem všech čtyř částic při srážce. Musím teď připomenout, že i před srážkou docházelo k vyzařování, jenže k postupnému(vlnky na moři), kdežto teď se toto záření mění skokem. Takže dojde k náhlému rozkmitání všech okolních soustav, něco jako když hodíte kámen do vody, což můžeme nazvat Velkým třeskem, o kterém se již tak dlouho ve vědě dohadujeme...Další vysvětlení můžeme nalézt v ideální kouli, která je ve vnitřku ideálním zrcadlem. Paprsek světla, jež do něj vpustíme a poté tuto díru, kterou jsme paprsek dovnitř této koule vpustili zakryjeme, se bude odrážet nekonečně, ale pouze v případě, že i prostor v této kouli je ideální, tzn. bez pole a jakékoli přitažlivosti, tzn. je tam NIC. Vytvoříme tak vesmír uvnitř této koule, který se dal do pohybu a vyvíjí se stejně rychle jako ten náš...Díky rozkmitání a rostoucí vibraci způsobené průchodem paprsku v jednotlivých vztažných soustavách, vznikne v přesném středu koule hmota. Stalo se to díky vibraci této soustavy, jež rostle geometrickou řadou a díky neustálému průchodu paprsku středem této koule. Jakmile paprsek světla narazí do této hmoty, tak dojde k Velkému třesku... Část tohoto paprsku se odrazí a část bude pohlcena vlastním rozpadem této hmoty, které dodá kinetickou energii takové síly, jež způsobí rozptyl hmoty do všech stran, tím vznikne vnitřní vesmír. Následný vývoj tohoto vesmíru(rozptyl hmoty) bude stejný jako u příkladu kamene a vody... Rozpínavost tohoto vesmíru závisí na soudržnosti a vnitřním odrazu této koule...
Postupem času totiž dojde k tomu, že se veškerá hmota odrazí od stěn této koule a vrátí se zpět do toho středu... Jak jsem uvedl výše, tak část paprsku se odrazila, ale díky stálým srážkám a pohlcování paprsku došlo k tomu, že se nakonec celý tento paprsek "vsákl" do hmoty. Takže veškerá energie je ve hmotě. Dojde tedy k nové středové srážce... Což pravděpodobně rozkmitá i tuto kouli.
V ideálních podmínkách se nestane nic, jelikož se vytvoří nový vesmír na novém principu, ale v našich Zemských podmínkách dojde k tomuto: Srážka hmoty(jež vznikla vibracemi) bude rezonovat s koulí, v níž je a dojde tak k rozpadu této koule!!! To, co se bude dít dál, závisí na mnoha faktorech, které nejsem schopen spočítat...Teď ještě k tomu vnitřnímu NIC koule...
Jde o prostor, jehož vnitřní hustota je v našich podmínkách nula! Tzn. že je tam ideální vakuum, dle našich dosavadních poznání. Je jedno, kde toto vakuum vytvoříme, zda na Zemi nebo ve vesmíru, stále totiž bude ovlivněno naší vztažnou soustavou ve které žijeme a soustavou nadřazenou. Proto se k praktickému pokusu, bez propočítání, ani neodvažuji... Důsledky takového pokusu mohou vést ke zhroucení a pohlcení našeho vesmíru vesmírem, jež bude vytvořen v této kouli... Důvod je prostý. Jelikož koule je také vytvořena ze stejného paprsku, jaký vnikl do koule a rezonuje na stejném principu jako tento paprsek, tak při rozptylu hmoty může dojít k jejímu protržení/zahřátí vnějšího obalu koule. To samé se může stát při srážce hmoty uvnitř koule. Pokud budeme uvažovat dál, tak čím odolnější tato koule bude, tím více vesmír uvnitř této koule nabude na síle. Což znamená, že procesy uvnitř této koule se budou zvětšovat také geometrickou řadou. Těžko říct, kam až to může dojít. My zatím známe jen magnetizmus a vlnovou délku, ale může vzniknout i další, pro nás nový element, jež je ale součástí nadřazené soustavy o níž nevíme a bude mít na tuto nadřazenou soustavu zásadní vliv... Tzn, že můžeme vytvořit něco jako je např. černá díra nebo velký třesk... A můžeme tak zničit celou soustavu nad mámi i celý tento systém soustav!!!Příklad s kamenem a vodou nám také ukazuje, kde do našeho vesmíru vniklo světlo, jež tento vesmír začalo tvořit. Když se podíváme na 3D hvězdnou mapu, tak zjistíme, že kolem galaktického rovníku je hmoty nejvíce a na jihu i severu této mapy je hmoty nejméně. Jeden z těchto pólů je tedy původním místem, do kterého paprsek vnikl. Dalším propočtem lze pak určit, kde přesně se odrazil a také, kde jsou původní "dveře" do našeho vesmíru, jimiž paprsek poprvé vstoupil...Tímto se také dostáváme k otázce "Boha". Každý, kdo pokročil tak daleko, aby mohl tento pokus vyzkoušet v reálu a nejen jako teorii na papíře, je naším "Bohem". Zároveň to ale znamenalo jeho vlastní konec, jelikož soustava v níž se nacházel se pomalu postupem jeho času(pro nás je to skoro nekonečno) zhroutila... Postupem jeho času pravděpodobně dojde ke zhroucení dalších nadsoustav a také té naší podsoustvy díky zpětnému zakřivení prostoru, jež tento pokus vyvolal. Můžeme tedy říci, že tak vyspělý člověk, který toto sestrojil, je počátkem i koncem všeho(celého vesmíru před ním i za ním) je alfa a omega... (jsem křesťanský ateista, ale víru v něco nad námi mám...). Ještě k té vyspělosti "Boha"... byla to od něho neopatrnost a jeho vlastní "hloupost", ho, nás, i vesmír nad ním, vlastně zahubila... ale zároveň vytvořil nový vesmír, jež je mu nadřazen... jde tedy o nekonečnou smyčku...To co jsem teď tady popsal na atomu(vesmíru) platí jak pro kvarky v něm(mikrokosmos), tak i pro vesmír v němž se nachází tento atom(makrokosmos). Zkrátka ve všech soustavách jsou stejné podsoustavy i nadsoustavy, které se chovají stejně, něco jako makrokosmos v mikrokosmu a mikrokosmos v makrokosmu... Jenže pak vzniká další otázka, co je nahoře(nadsoustava) a co je dole(podsoustava)... a může být podsoustava nadsoustavou? Ano může, ale to zas raději někdy jindy...
Takže z tohoto všeho vyplývá, že jde jen o úhel pohledu, jak se na tyto soustavy díváme... Tedy je to pouze relativní pohled! Tak jako jsme my součástí vesmíru, tak tento stejný vesmír je také v každém atomu našeho těla...